Komisijos ir darbo grupės

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUTINĖLIS" TARYBA
 
Įstaigos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.
 

Įstaigos tarybos sudėtis
1.
2.
3.
 

Pareigų skirstymas
1.
2.
3.
4.
5.
 
LOPŠELIO – DARŽELIO „PUTINĖLIS“ ATESTACINĖ KOMISIJA
 
1
Liubov Veremij
Lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininkė
2
Stefanija Vancevičienė
Klaipėdos m. Savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyresnioji inspektorė
Švietimo skyriaus atstovė
3
Jelena Stefanova
Lopšelio-darželio „Putinėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Įstaigos tarybos atstovė
4
 
   
         
 

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI
 
Eil.
Nr.

 

 

 

 

 

Vardas, pavardė
Pareigos
1.
 
 
2.
 
 
 

LOPŠELIO – DARŽELIO „PUTINĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBA
 
Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 
 
 

 

 

 

 

Informacija ruošiama.