Komisijos ir darbo grupės

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUTINĖLIS" TARYBA
 
Įstaigos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.
 

Įstaigos tarybos sudėtis
1. Jelena Stefanova (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
2. Jelena Zėringienė (ūkio reikalų tvarkytoja)
3. Svetlana Legenzova (meninio ugdymo moikytoja)
4. Jelena Brilienė (auklėtojos padėjėja)
5. Olga Ivanova (raštynės administratorė/specialistė)
 
 
LOPŠELIO – DARŽELIO „PUTINĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBA
 
Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.