Komisijos ir darbo grupės

 
Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Putinėlis" veikia kelios darbo grupės ir komisijos. 
 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją

sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys

pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 1. Marina Degtiar (Direktorė), pirmininkė,
 2. Sonata Mikulskaja (Direktorės pavaduotoja ugdymui), sekretorė,
 3. Jelena Busko (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 4. Larisa Lizniova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 5. Irena Karašauskienė,(ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 6. Svetlana Bražinskienė, (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 7. Jelena Gneuševa (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 8. Liudmila Uziumskaja (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 9. Irina Kolganova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 10. Ala Dimaitienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja), narė,
 11. Svetlana Odincova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 12. Jelena Poilova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 13. Jelena Stefanova (priešmokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 14. Marina Samoilenko (priešmokyklinio ugdymo mokytoja), narė,
 15. Svetlana Legenzova (meninio ugdymo mokytoja), narė,
 16. Netalija Mačiulaitienė (logopedė), narė.

 Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko

atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Įstaigos tarybos nariai :
1. Jelena Stefanova (priešmokyklinio ugdymo mokytoja),
2. Svetlana Legenzova (meninio ugdymo mokytoja)
3. Jelena Zėringienė (ūkio reikalų tvarkytoja),
4. Neli Griško (pagalbinė darbininkė),
5. Aleksandr Trofimov (tėvų aktyvo pirmininkas), 
6. Ana Krivenkova (tėvų aktyvo atstovė)
 

Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams

spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo

būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Metodinė darbo grupė:
1. Sonata Mikulskaja, (Direktorės pavaduotoja ugdymui), pirmininkė,
2. Marina Degtiar (Direktorė),
3. Svetlana Legenzova (meninio ugdymo mokytoja),
4. Natalija Mačiulaitienė (logopedė),
5. Jelena Stefanova (priešmokyklinio ugdymo mokytoja),
5. Svetlana Odincova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
6. Irina Kolgamova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
7. Irena Karašauskienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
8. Jelena Busko (ikimokyklinio ugdymo mokytoja).
 

         Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus,

svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacinė darbo grupė (Dėl mokytojų ir pagalbos mokinių specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija):
1. Sonata Mikulskaja, (Direktorės pavaduotoja ugdymui), pirmininkė,
2. Jelena Stefanova (priešmokyklinio ugdymo mokytoja),
3. Natalija Mačiulaitienė (logopedė),
4. Liudmila Uziumskaja (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
5. Ramunė Grubliauskienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė, steigėjo deleguota atstovė).
 

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą,

švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su

vaiko gerove susijusias funkcijas.

VGK komisija:
1. Sonata Mikulskaja, (Direktorės pavaduotoja ugdymui), pirmininkė,
2. Natalija Mačiulaitienė (logopedė), VGK komisijos sekretorė,
3. Irena Karašauskienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
4. Larisa Liniova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
5. Jelena Stefanova (priešmokyklinio ugdymo mokytoja).
 

Vidaus audito koordinavimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais

remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Vidaus audito koordinavimo grupė:
1. Liudmila Uziumskaja (ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė,
2. Irina Kolganova, (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
3. Jelena Poilova, (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
4. Svetlana Odincova, (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
 
Kūrybinės iniciatyvinės darbo grupės nariai:
1. Liudmila Uziumskaja (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
2. Legenzova Svetlana (meninio ugdymo mokytoja),
3. Larisa Lizniova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
4. Irina Kolganova (ikimokyklinio ugdymo mokytoja),
5. Jelena Busko (ikimokyklinio ugdymo mokytoja).