Naujienos

Svarbi informacija priešmokyklinukų tėveliams

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.

2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.

3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.

4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.

5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Informacija priešmokyklinukams

Įstaigoje numatomas profilaktinis paviršių testavimas

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ numatytas paviršių aplinkos testavimas, kurio metu tikrinami dažniausiai liečiami aplinkos paviršiai.

Jis taikomas profilaktiškai, siekiant įtarti besimptome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma sergančius asmenis ir

įvertinti galimą užkrato išplitimą tam tikroje aplinkoje.

Išsami informacija dokumente.

DĖL PAVIRŠIŲ TESTAVIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas dėl ugdymo proceso apribojimo lopšelyje-darželyje “Putinėlis”

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“, 14.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ laikinai einančios direktorės pareigas Sonatos Mikulskajos 2021 m. spalio 19 d. raštą Nr. SI-27 „Dėl grupių formavimo, esant pastato konstrukcijų būklės pablogėjimui“: 1. A p r i b o j u ugdymo procesą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ nuo spalio 15 d. iki kol įstaigoje bus vykdomi remonto darbai. 2. L e i d ž i u laikinai formuoti grupes su didesniu vaikų skaičiumi, neviršijant higienos normomis nustatyto vaikų skaičiaus grupėje. 3. P a v e d u Sonatai Mikulskajai, laikinai einančiai Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorės pareigas: 3.1. vaikams, kurie atliekamų remonto darbų metu nelankys įstaigos, atlyginimo už maitinimo paslaugą netaikyti; 3.2. su šiuo įsakymu supažindinti įstaigos darbuotojus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos ugdymo proceso organizavimo pokyčiais.

 

AD1-1266