Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUTINĖLIS“ 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS parsisiųsti PDF formatu

2014 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUTINĖLIS“ 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ I PUSMETĮ parsiųsti MS Word formatu

2016 m. KOVO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA parsisiųsti MS Word formatu

2016 m. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA parsisiųsti MS Word formatu

2016 m. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   parsisiųsti MS Word formatu

2016 m. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA parsisųsti MS Word formatu

2016 m. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS parsisiųsti MS Word formatu

2017 m. KOVO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUTINĖLIS“ 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS (KETVIRTINĖS)

2018.09.30 TARPINIO FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KT LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI METINĖ ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 METINĖ ATASKAITA