Veiklos sritys

Vizija:

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

Misija:

Tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su socialine aplinka  sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą.

Prioritetai:

 • Ilgalaikis prioritetas: prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir kintančių vaikų, tėvų, pedagogų poreikių;
 • Sąlygų, užtikrinančių vaikų saugumą ir raidą sudarymas.

Tikslai:

Garantuoti vaikui saugią ir turtingą ugdymo(si) aplinką;

Tęsti bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis, įvairinti tradicines ir netradicines darbo formos ir metodus;

Skatinti vaikų iniciatyvą, savarankiškumą, savarankišką mokėjimą apginti savo nuomonę.

Uždaviniai:

 • Kurti sąlygas vaikų sveikatos ir gyvybės saugojimui. Sudaryti programą "Aš saugus"  ir įdegti jį į ugdymo procesą;
 • Tobulinti darbą pagal  ekologinės kultūros pagrindus. Supažindinti vaikus su gimtojo krašto gamta ir kultūra.
 • Tęsti vaikų kalbos ir komunikavimo įgūdžių vystymą.
 • Nuolat palaikyti psichologinio komforto atmosferą, adaptaciniu periodu, naujai atvykusiems vaikams.
 • Kelti pedagogų kvalifikaciją.
 • Laiduoti lygias ugdymo-(si) galimybes.

Vaiko dienos ritmai:

 • vaikų priėmimas - 7.30 – 8.30 val.
 • pusryčiai - 8.00 – 9.40 val.; 
 • veikla grupėse - 9.00 – 11.00 val.; 
 • žaidimai, veikla lauke - 9.30 – 11.20 val.;
 • pietūs - 11.30 – 12.20 val.;
 • pietų poilsis - 12.30 – 15.15 val.; 
 • veikla grupėse - 16.00 – 16.45 val.;
 • vakarienė -15.50-16.20 val.;
 • žaidimai lauke - 16.45 – 18.00 val. 

 

Vaikų lankomumas registruojamas elektroniniame dienyne https://musudarzelis.com/

musuDarzelis

 

 

 

 

Atostogos lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" numatomos pagal atskirą savivaldybės administracijos Socialinio departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymą.

Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo programos:

 • Vaikų darželių programa "Vėrinėlis";
 • V. Bortkevičienė, Estetinio ir meninio ugdymo programa;
 • A. Gaižutis, Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa;
 • Kad mažylis augtų sveikas. Protinio vaikų brandinimo programa;
 • O. Monkevičienė,  L. Palačionienė, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo ir žalingų įgūdžių prevencijos programa;
 • O. Monkevičienė, Ankstyvojo ugdymo vadovas;
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
 • Lopšelyje-darželyje taip pat įgyvendinamos individuali įstaigos programa:,,Sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo".

 

Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" įgyvendinamas ugdymo(si) programos projektas:

Tikslas. Kartu su šeima rengti vaiką gyvenimui, pačiai artimiausiai perspektyvai, dabarčiai, sudarant sąlygas visapusiškam jo ugdymui(si) čia ir dabar.

Uždaviniai:

1.    Padėti vaikui ir šeimai pažinti, surasti ir perimti tautos kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.).

2.    Sieti etninį ugdymą su natūraliu vaiko gyvenimu įstaigoje, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai.

3.    Sudaryti sąlygas ypatingai vaikų veiklai – žaidimui.

4.    Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinat jo poreikius: judėjimo, saugumo, bendravimo ir kt.

5.    Padėti vaikui perimti komunikacinės kultūros pradmenis, tenkinti jo poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį.

6.    Plėtoti vaiko emocinę, socialinę-kultūrinę patirtį, pratinant vaiką realiai gyventi artimiausioje aplinkoje.

7.    Padėti vaikui plėtoti estetinį, meninį jautrumą, ugdytis gebėjimui išreikšti savo patirtį, taikant meninės raiškos būdus.

8.    Žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, pratinti jame atitinkamai elgtis bei vertinti viską, kas jį supą.