Viešosios paslaugos

Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" teikiamos logopedo ir sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

Logopedo funkcijos:

1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;

2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti

specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti Įstaigos vadovui,

o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai;

3. bendradarbiaudami su ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojomis, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais),

kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais,

numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių

poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos

ataskaitą;

5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

7. padeda ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

8. konsultuoja ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis,

tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių

mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

11. dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;

12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;

13. šviečia Įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios

pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

14. Logopedai atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir s

pecialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.

Sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:
  • stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato sveikatinimo priemones;  vykdo vaikų pirminę, antrinę ir tretinę ligų profilaktiką;
  • skubiai suteikia medicininę pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
  • tvarko medicininės veiklos dokumentaciją;
  • organizuoja valstybinių sveikatos programų ir savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą lopšelyje-darželyje;
  • vykdo kokybiško, saugaus maisto ruošimo kontrolę;
  • bendradarbiauja su vaikais, ugdo jų teigiamą požiūrį į sveikatą;
  • pataria direktoriui, pedagogams sprendžiant lopšelio-darželio higienos klausimus, organizuojant sveiko gyvenimo būdo ugdymo procesą.
  • vykdo bendrąją lopšelio-darželio higieninę priežiūrą.

DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMAS

logo

 

 

Gerb. Tėveliai,
Primename, kad vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.
Labai prašome pastebėjus, kad vaikas jaučiasi prastai į ugdymo įstaigą jo nevesti. Jei minėti simptomai bus pastebėti kol vaikas yra darželyje, mes nedelsiant kviečiame jus, jog vaiką paimtumėte.
Pagarbiai
Visuomenės sveikatos specialistė,
Lolita Baseckaitė

Maloniai prašome susipažinti su 2021 – 2022 metų profilaktine ataskaita.

Profilaktinė ataskaita, Putinėlis.