Informacinės rinkmenos

 

SPRENDIMAS DĖL KAINŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR KITOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOSE MOKYKLOSE PATVIRTINIMO
 
 
 
 
 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m balandžio 22 d. įsakymo Nr. 313 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai reikalavimai" pakeitimo:
 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS